เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝางมีข้อราชการปรึกษาหารือ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ร่วมประชุม ในวันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยพร้อมเพรียงกัน....รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[03/07/2555]
ขณะนี้โรงเรียนสามารถกรอกข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2555 ผ่านระบบ Data Management Center 2012 (DMC) ได้ตามปกติแล้ว ขอให้โรงเรียนเร่งกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จตามกำหนด  
หนังสือจากกลุ่ม : นายดิศนันท์ ศรีวิลัย เมื่อ :[03/07/2555]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓
เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ ยังไม่ได้รับผลการตรวจกระดาษคำตอบจากหน่วยประมวลผลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามกำหนด ดังนั้นจึงเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ออกไปจนกว่าจะได้รับผลการตรวจกระดาษคำตอบ และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอำพร สาสัตย์ เมื่อ :[30/06/2555]
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต ๓ ขอเลื่อนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) เนื่องด้วยทางสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ติดภารกิจหลายประการในช่วงเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการอบรมไปเป็นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[28/06/2555]
สพป. ชม. 3 ขอแจ้งผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์ที่ 1 ประกาศ สพฐ. พร้อมแจ้งแนวปฏิบัติ
ไพล์ที่ 2 ใบสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ส่งถึงเขต 16 ก.ค. 55
ไฟล์ที่ 3 ใบระงับการลาออก ส่งถึงเขต 27 ก.ค. 55 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[28/06/2555]
สพป.ชม.3 จะประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่ ประเมิน วันที่ 6- 31 ก.ค. 55 จำนวน 107 โรงเรียน เรียนเชิญ ผอ.ร.ร.+ ครูงานประกันฯ หรือ ครูวิชการ ร.ร. โรงละ 2 คน เข้าร่วมประชุม
ประชุม วันอังคาร 3 ก.ค.55 ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม.3
-09.00-12.00 น. ประชุมโรงเรียนใน อ.ฝาง 32 โรง
-123.00-16.30 น. ประชุมโรงเรีนใน อ.แม่อาย 26 โรง และ อ.ไชยปราการ 16 โรง
ประชุม วันพุธ 4 ก.ค. 55 ณ ห้องประชุม ร.ร.บ้านเชียงดาว
-9.00-12.00 น. ประชุมโรงเรียนใน อ.เชียงดาว 33 โรง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน 08-9559 5599 เมื่อ :[28/06/2555]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งแก่ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ เป็นครูผู้ช่วย กรณีชื่อ - ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้ง สพป.ชม. 3 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5345-2021 ต่อ 25 หรือ 0-5345-1696 โดยแจ้งหมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ - ชื่อสกุลที่ถูกต้อง ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เพื่อประกาศแก้ไขรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขัน และในวันสอบแข่งขัน กรณีเกิดจากการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ขอให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุลมาด้วย  
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[20/06/2555]
ผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 หลักฐานที่ใช้เข้าห้องสอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บัตรประจำเข้าห้องสอบ
3. เครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิคทุกชนิดหรืออื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ (ห้ามนำเข้าห้องสอบ) หากไม่มีที่เก็บให้นำฝากห้องเก็บของประจำศูนย์สอบ 

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[20/06/2555]
1.เนื่องจากระบบการจัดทำข้อมูล มีการเข้าสู่ระบบจำนวนมากจึงทำให้ไม่สามารถใช้การได้ (แนะนำเวลาในการทำข้อมูล 20.00-24.00 น. ,05.00น.-08.30น. และ 12.00น.-13.00 น.
2.ช่องการทำข้อมูล สพฐ (DMC) เปิดเพิ่มอีก 1 ช่อง คือ http://202.143.174.32/obec55
3.เมนูประมวลผล โรงเรียนจะไม่สามารถประมวลได้ชั่วคราว ให้โรงเรียนโทรประสาน จนท. เขต เพื่อประมวลผล และยืนยันข้อมูล ส่วนเมนูอื่นสามารถทำได้ปกติ
4.หากติดขัดประการใดโปรดแจ้ง 0896316822 (เวลา 08.30-22.00น.) และ 053452021 ต่อ 38 (เวลาราชการ) 

หนังสือจากกลุ่ม : นายดิศนันท์ ศรีวิลัย เมื่อ :[20/06/2555]
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[20/06/2555]
 
รายละเอียด อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขอประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเข้าสอบแข่งขันและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 1/2555
โดยไฟล์ที่ 1 เป็นประกาศทั้งหมด
ไฟล์ที่ 2 เป็นรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแยกตามกลุ่มวิชาเอก
ขอให้โชคดีทุกคนค่ะ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[19/06/2555]
เชิญประชุมและร่วมกิจกรรม “ แม่คะสัมพันธ์ 55 ” 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[18/06/2555]
รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[14/06/2555]
รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2555  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[13/06/2555]
รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[12/06/2555]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ รับข้อสังเกตการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม. 3
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[12/06/2555]
รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่พักในอำเภอฝาง....รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[12/06/2555]
รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครูและทุนสนับสนุนโรงเรียนที่สมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครูกำลังปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2555....รายละเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[12/06/2555]
แจ้งที่อยู่สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (สามารถดูที่อยู่ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่หน้าเว็ปไชต์ สพป.ชม.3 ตรงมุมด้านขวามือล่างสุด Contact ) หรือ
359/7 ถนนเจ็ดยอด หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[12/06/2555]
รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[11/06/2555]
รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[10/06/2555]
รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 9 มิ.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[09/06/2555]
ม.ราชภัฎเชียงรายแจ้งรายชื่อครูที่อบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11 วันที่ 16 - 17 และ 23 - 24 มิ.ย. 2555 แล้วครับ รายชื่อผู้เข้าอบรมดูได้ตามที่แนบไฟล์มาให้นะครับ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[08/06/2555]
สพป.ชม. 3 รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[08/06/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79