เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
เนื่องด้วยงานประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้จัดทำวารสารของสำนักงานเขตฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตฯ ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ครูและนักเรียน ไปสู่สาธารณะชน ซึ่งจะตีพิมพ์ในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕ นี้
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนโรงเรียนของท่านส่งบทความ, ผลงานดีเด่นของโรงเรียน, ครูและนักเรียน เพื่อให้คณะกรรมการบรรณาธิการวารสารพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยส่งเรื่องและภาพประกอบ เป็นไฟล์เอกสาร word .doc และ ไฟล์ภาพ .jpg ความละเอียด ๑๖๐๐ x ๑๒๐๐ ขึ้นไป ส่งได้ที่ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ หรือส่งทาง อีเมล pr_cmtc@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
 

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[10/08/2555]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[08/08/2555]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
ประกาศยกเลิกการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ในศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ เนื่องจากทางกลุ่มโรงเรียนฯได้ดำเนินการประกวดเป็นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการซ้ำซ้อนในการแข่งขัน 
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[08/08/2555]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในตำบลแม่งอน ,ตำบลแม่สูน ,ตำบลแม่คะและตำบลเวียง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[08/08/2555]
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันอาเซียน(ASEAN DAY) ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[07/08/2555]
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เชิญชวนครูผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสามมิติเสมือนจริง ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สมัครภายในวันที่ 15 ส.ค. 55 โดยแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ นายจิตติพล เพ็งพุ่ม 084-0472787 รายละเอียด และใบสมัครเข้าร่วม อ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[07/08/2555]
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โรงเรียนปลอดบุหรี่ สามารถเข้าชมและอ่านความรู้ต่างๆได้ที่ http://www.smokefreeschool.net  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[07/08/2555]
โครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่นของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.guidance.go.th และ http://www2.rsu.ac.th/tga 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[07/08/2555]
แจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังแนบ เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ สาระแนะแนวอบรมวันที่ 2-4ส.ค. 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด สาระภาษาไทยและบูรณาการอบรมวันที่ 6-8 ส.ค. 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว และบรรณารักษ์อบรมวันที่ 6-8 ส.ค. 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[01/08/2555]
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้ดำเนินการพัฒนาประชุมอบรมการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้กับผู้บริหารและคณะครูและได้ให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายได้จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนส่งมายังกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และทางกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบผลการประเมินและส่งกลับให้มาทบทวนผลการประเมินใหม่
เพื่อให้การประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จึงขอให้เชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเวียงพลอย โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง ศน. เมื่อ :[31/07/2555]
การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[31/07/2555]
ตำแหน่งว่างที่จะใช้สำหรับเรียกบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[27/07/2555]
ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนฝางชนูปุถัมภ์ จะดำเนินการอบรมโครงการโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2555 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง "การบูรณาการสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับม่ัธยมศึักษาและระดับประถมศึกษาโรงเรียนในฝ่ัน และครูที่สนใจท่ั่วไป ในวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมดอยอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ หากโรงเรียใดประสงค์ให้ข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ขอให้แจ้งรายชื่อครุูที่จะเข้าร่วมการอบรมไปยังโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ หรือแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 089-553-1158 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[26/07/2555]
เชิญชวนบริจาคโลหิตเนื่องในมหามงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมกับศาลอุธรณ์ภาค ๕ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๕ อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๒๑๙๑๗ 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[26/07/2555]
โรงเรียนบ้านรินหลวง อำเภอเชียงดาว มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อ 053 460016 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[26/07/2555]
ดวยทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอฝาง มีข้อราชการที่ปรึกษาหารือ จึงขอเรียนเชิญผูอํานวยการโรงเรียนทุกท่านในอําเภอฝาง รวมประชุม ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หองประชุม โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย โดยพรอมเพรียงกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[25/07/2555]
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพฝาง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[25/07/2555]
จัดส่งโครงการศุภนิมิต 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[23/07/2555]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จะใช้บรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 กรกฏาคม 2555 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[20/07/2555]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จะใช้บรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 กรกฏาคม 2555 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[20/07/2555]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โรคมือ เท้า ปาก ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน หากโรงเรียนใดตรวจพบว่ามีเด็กติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ดังกล่าว ขอให้รายงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ โดยด่วน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[17/07/2555]
สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของ นายไสว จันทรมณี ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองนะ อ.เชียงดาว  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[17/07/2555]
เชิญโรงเรียนในโครงการศุภนิมิต รับมอบอุปกรณ์กีฬา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[17/07/2555]
ผอ. โรงเรียน ต.แม่งอน, ต.แม่สูน, ต.แม่คะ, ต.เวียง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[16/07/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 81 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81