เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการผลิตครูพันธ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[19/08/2555]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[17/08/2555]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอำเภอฝางทุกท่าน

ด้วย ทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัย
การอาชีพฝาง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พบท่านกิตินันท์ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ มอบนโยบาย แนวปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการครู พบนายกสมาคมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมในรอบปี อีกทั้งรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พรวิไล เลิศวิชา
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการ
จัดการศึกษาโดยภาพรวม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จึงแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนในอำเภอฝางเข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยพร้อมเพียงกัน
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[17/08/2555]
ขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน อำเภอฝางประชุม ดวยทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอฝาง มีเรื่องที่ปรึกษาหารือและขอความคิดเห็น จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน อำเภอฝาง รวมประชุม ในวันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หองประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ โดยพรอมเพรียงกัน รายละเอียด ตามไฟล์แนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[17/08/2555]
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน อำเภอฝาง ประชุม ดวยทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอฝาง มีเรื่องที่ปรึกษาหารือและขอความคิดเห็น จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน อำเภอฝาง รวมประชุม ในวันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หองประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ โดยพรอมเพรียงกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[17/08/2555]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในตำบลแม่งอน ,ตำบลแม่สูน ,ตำบลแม่คะและตำบลเวียง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[16/08/2555]
ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้เข้ารับอบรม โครงการเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 29 คน ไปขอรับวุฒิบัตรผู้ผ่านอบรมฯ ได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ของกลุ่มบริหารงานบุคคล (คุณศรีมงคล ขุนรินชา) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มพัฒนาบุคลากร (คุณศรีมงคล ขุนรินชา) 085-6213800 เมื่อ :[15/08/2555]
แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[15/08/2555]
แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[15/08/2555]
วันที่ 24 กันยายน 2555 แข่งขันทักษะนักเรียน
สถานที่โรงเรียนรังษีวิทยา
ประชุมกรรมการวัรที่ 11 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา  

หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[15/08/2555]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัด สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[15/08/2555]

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[14/08/2555]
เชิญคณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ฝาง ประชุม ในวันอังคาร ที่ 14 ส.ค. 55 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ศูนย์การเรียนรู้ สพป.ชม.3....รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[14/08/2555]
บัญชีรายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุวันที่ 9 สิงหาคม 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[10/08/2555]
แจ้งด่วนที่สุด!!!!!ตามหนังสือสพป.เชียงใหม่ 3 ที่ ศธ 04049/3849 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เรื่องการสำรวจครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือที่ ศธ 04049/3849 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นั้น ซึ่งกำหนดส่งภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 บัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาการจัดส่งแล้ว ยังมีโรงเรียนในสังกัดจำนวนหลายโรงที่ยังไม่ได้ส่ง ดังนั้นให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวด่วนที่สุด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 นี้เท่านั้น!!!!!...หากส่งข้อมูลล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อการจัดสรรอัตราจ้างของสถานศึกษา 
หนังสือจากกลุ่ม : นางอำพร สาสัตย์ เมื่อ :[10/08/2555]
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[10/08/2555]
เนื่องด้วยงานประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้จัดทำวารสารของสำนักงานเขตฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตฯ ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ครูและนักเรียน ไปสู่สาธารณะชน ซึ่งจะตีพิมพ์ในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕ นี้
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนโรงเรียนของท่านส่งบทความ, ผลงานดีเด่นของโรงเรียน, ครูและนักเรียน เพื่อให้คณะกรรมการบรรณาธิการวารสารพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยส่งเรื่องและภาพประกอบ เป็นไฟล์เอกสาร word .doc และ ไฟล์ภาพ .jpg ความละเอียด ๑๖๐๐ x ๑๒๐๐ ขึ้นไป ส่งได้ที่ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ หรือส่งทาง อีเมล pr_cmtc@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
 

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[10/08/2555]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[08/08/2555]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
ประกาศยกเลิกการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ในศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ เนื่องจากทางกลุ่มโรงเรียนฯได้ดำเนินการประกวดเป็นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการซ้ำซ้อนในการแข่งขัน 
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[08/08/2555]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในตำบลแม่งอน ,ตำบลแม่สูน ,ตำบลแม่คะและตำบลเวียง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[08/08/2555]
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันอาเซียน(ASEAN DAY) ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[07/08/2555]
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เชิญชวนครูผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสามมิติเสมือนจริง ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สมัครภายในวันที่ 15 ส.ค. 55 โดยแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ นายจิตติพล เพ็งพุ่ม 084-0472787 รายละเอียด และใบสมัครเข้าร่วม อ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[07/08/2555]
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โรงเรียนปลอดบุหรี่ สามารถเข้าชมและอ่านความรู้ต่างๆได้ที่ http://www.smokefreeschool.net  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[07/08/2555]
โครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่นของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.guidance.go.th และ http://www2.rsu.ac.th/tga 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[07/08/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 81 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81