เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[23/05/2555]
ด้วย ม.ราชภัฎเชียงราย ได้แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ. สถานศึกษา) รุ่นที่ 4 วันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารส่งมาแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[23/05/2555]
การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Certication) ผ่านธนาคาร ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[22/05/2555]
เชิญชวน โรงเรียนนำนักเรียนเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม รวบรวมองค์ความรู้ด้านเกษตรแบบมีชีวิตแห่งแรกของประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่าวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 รายละเอียดเข้าชมได้ที่เวปไซค์ http://www.mju.ac.th/maejowisdom/intro.html 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[22/05/2555]
เชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลแม่งอน แม่สูน,แม่คะ,เวียง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ประธานกรรมการบริหารส่วนงานโรงเรียนศุภนิมิต เอดีพี ฝาง เมื่อ :[22/05/2555]
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือค่ายอนุรักษ์ เพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ระหว่างวันที่ ๒๓– ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[22/05/2555]
โรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับ จ18 ให้โรงเรียนมารับได้ตั้งแต่วั้นที่ 22 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[22/05/2555]
แผนผังอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำชาญการพิเศษ (ตำแหน่งครู) รุ่นพิเศษ วันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2555 ม.ราชภัฎเชียงราย ตามนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[21/05/2555]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จะเปิดอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งครู) รุ่นพิเศษ ในวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2555 จึงขอให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อแนบท้ายนี้หรือจะมีเพิ่มเติมอีกก็สามารถไปเพิ่มชื่อหน้างานได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[21/05/2555]
ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีการอบรมโครงการบริการวิชาการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ในกิจกรรมย่อยที่ ๒ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเป็นผู้นำนันทนาการและการท่องเที่ยวแก่ชุมชน “คนรุ่นใหม่ใส่ใจนันทนาการ” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เยาวชนรักษ์ดอยหลวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบส่งมาพร้อมนี้) หรือ ติดต่อสอบถามวิทยากร คุณชัชวาล พวงทอง : 083-5711789 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[21/05/2555]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัย(ต้นกล้าวิจัย)" รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 5-29 มิถุนายน 2555 ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย ข้าราชการท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบส่งมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[18/05/2555]
ม.ราชภัฎเชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10 จากเดิม วันที่ 19 - 20 และ 26 - 27 พ.ค.55 ขอเปลี่ยนเป็น วันที่ 16 - 17 และ 23 - 24 มิ.ย.55 รายละเอียดตามเอกสารแนบส่งมาท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[18/05/2555]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10 ห้อง 6 เพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[18/05/2555]
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10 จากเดิม อบรมวันที่ 19 - 20 และ 26 -27 พฤษภาคม 2555 ขอเปลี่ยนวันอบรมเป็นวันที่ 16 - 17 และ 23 - 24 2555 เป็นวันเสาร์ - อาทิตย์ นะคะ และอย่าลืมทำการบ้าน 10 หน้ามาด้วยค่ะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารส่งมาแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[18/05/2555]
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แจ้งรายชื่อผู้ขอเข้าอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 (วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2555) มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาท้ายนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมฯ เดินทางไปเข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[17/05/2555]
คณะศิลปะศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต เชียงใหม่ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเป็นผู้นำนันทนาการและท่องเที่ยวแก่ชุมชน “คนรุ่นใหม่ใส่ใจนันทนาการ” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์เยาวชนรักดอยหลวง(บ้านยางปู่โต๊ะ) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รับจำนวน 50 คนเท่านั้น ที่พักและอาหาร ฟรี สนใจติดต่อ อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ 089-2656333....กำหนดการและใบสมัคร ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[16/05/2555]
ให้โรงเรียนที่สั่งจอง จ18 และยังไมีได้มารับ จ18 มารับ จ18 ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป 
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[14/05/2555]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งความคืบหน้าโครงการย้ายครูคืนถิ่น ว่าจากการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์ของ ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ผอ.เขต และประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว่าเกี่ยวกับโครงการย้ายครูคืนถิ่นนั้น สพฐ. จะได้แจ้งรายชื่อของข้าราชการที่ต้องย้ายไปต่างเขต และย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งครู สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2555 
หนังสือจากกลุ่ม : พรพิมล พรมเชื้อ เมื่อ :[11/05/2555]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 9 วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2555 (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[10/05/2555]
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 9 (วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2555) มาเพื่อทราบ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ จัดทำการบ้านให้เรียบร้อยด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[10/05/2555]
ตามที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้แจ้งกำหนดการอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 9 วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2555 แล้วนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จะขออบรมพัฒนาฯ เฉพาะตำแหน่งครูเท่านั้นก่อน สำหรับตำแหน่งอื่นจะพิจารณาดำเนินการภายหลัง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาฯตำแหน่งครู เดินทางไปเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ คุณศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822 

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[09/05/2555]
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้แจ้งให้ข้าราชการในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ที่ได้ยื่นแบบคำขอการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ ที่เหลือทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขอให้ท่านเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 9 วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2555 นี้ ได้หมดทุกท่านสพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ หรือติดต่อประสานงานที่ คุณศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822 
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[09/05/2555]
เชิญประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตามระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[08/05/2555]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาย รุ่นที่ 8 (วันที่ 8 - 11 พ.ค.55) และ รุ่นที่ 9 (วันที่ 12 - 15 พ.ค.55) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ รายละเอียดตามเอกสารส่งแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[06/05/2555]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดทิศทางและนโยบาย ในการพัฒนากิจการลูกเสือ ให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนที่ส่งผลทางด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[03/05/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 77 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77