เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วม "โครงการ การให้เงินสนับสนุนของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" แก่โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมส่งโึครงการของโรงเรียนที่มีกิจกรรมสหกรณ์ จำนวน 1 โครงการ / โรงเรียน โดยส่งโครงการให้หน่วยบริการหรือสหกรณ์ฯภายในวันที่ 8 มีนาคม 2555 นี้ ซึ่งโครงการที่ได้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (กองทุนกลาง) เป็นจำนวนเงินโครงการละ 15,000 บาท รายละเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[06/03/2555]
ด่วนที่สุด!!!! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบแข่งขันโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. สนามสอบ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : น.ส.สรญา โยริยะ เมื่อ :[05/03/2555]
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555) สายฝาง 2 ตามกำหนดการที่แนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา เมื่อ :[02/03/2555]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน เฮอร์ฟ่าคัพ ครั้งที่ 28 พร้อมทั้งสูจิบัตรการแข่งขัน(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[02/03/2555]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน เฮอร์ฟ่าคัพ ครั้งที่ 28 พร้อมทั้งสูจิบัตรการแข่งขัน(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[02/03/2555]
ขยายเวลาการจัดทำบัญชีนับตัวข้าราชการครูในกพ.7 อิเล็กทรอกนิกส์ จากวันที่ 1 มี.ค. 2555 เป็น วันที่ 1-6 มีนาคม 2555 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าข้อมูลของท่านถูกต้องแล้ว 
ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[02/03/2555]
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)จะออกประเมินผู้บริหารโรงเรียนตามกำหนดการที่แนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา เมื่อ :[01/03/2555]
สพป.ชม. 3 ขอส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 1-3-55
ให้โรงเรียนได้จัดทำแล้วส่งคำสั่งบรรจุ 8 ชุด และเงินเพิ่มค่าครองชีพจำนวน 4 ชุด ส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 8 มี.ค. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลภสุมนต์ เมื่อ :[01/03/2555]
คณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในชุดที่ 7 เวียงแหง จะดำเนินการออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ดังรายละเอียดโรงเรียนแนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา เมื่อ :[01/03/2555]
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน เฮอร์ฟ่า คัพ ครั้งที่ 28/2555(แก้ไขเพิ่มเติมวอลเล่ย์บอลชาย) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[28/02/2555]
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน เฮอร์ฟ่า คัพ ครั้งที่ 28/2555(ฉบับปรับปรุง) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[27/02/2555]
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน สกสค.ประจำปี 2555 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[24/02/2555]
ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตัวอย่างเอกสารประกอบ อย่างละ 3 ชุด ให้ทางโรงเรียนเก็บไว้ 1 ชุด ส่งคืนสพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[24/02/2555]
แจ้งประชาสัมพันธ์ ตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจมวลกระดูก ของโรงพยาบาลค่ายดารารัศมี จุดตรวจที่ สพป.ชม.3 ขอให้ผู้ที่ลงชื่อไว้ลำดับที่ 1-50 ตรวจวันที่ 1 มีนาคม 55 ณ ห้องประชุม 4 ....ลำดับที่ 50 เป็นต้นไป และรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้ลงชื่อไว้ ให้มาตรวจวันที่ 2 มีนาคม 55 ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม.3.....ตามรายชื่อที่แนบมา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[23/02/2555]
แจ้งประชาสัมพันธ์ ตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจมวลกระดูก ของโรงพยาบาลค่ายดารารัศมี จุดตรวจที่ สพป.ชม.3 ขอให้ผู้ที่ลงชื่อไว้ลำดับที่ 1-50 ตรวจวันที่ 1 มีนาคม 55 ณ ห้องประชุม 4 ....ลำดับที่ 50 เป็นต้นไป และรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้ลงชื่อไว้ ให้มาตรวจวันที่ 2 มีนาคม 55 ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม.3.....ตามรายชื่อที่แนบมา 
ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[23/02/2555]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุ ผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จากการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ สพป.ชม. 5 และ สพป.ชม. 6 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ โดย
ไฟล์ที่ 1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จากการขอใช้บัญชี สพป.ชม. 5
ไฟล์ที่ 2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จากการขอใช้บัญชี สพป.ชม. 6 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[22/02/2555]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบO-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ชั้น ป.6 และชั้นม.3 และแจ้งศูนย์ประสานงานอำเภอ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[22/02/2555]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้แต่งตั้งให้ท่านเป้นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555) (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา เมื่อ :[22/02/2555]
เชิญร่วมแข่งขัน แจ่งหัวลินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2555 ระยะทาง 10.5 กม. ณ ลานหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บัตรราคา 100 บาท ซื้อได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ชม.3...รายละเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[22/02/2555]
สพป.ชม. 3 แจ้งอนุมัติผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ของ ขรก.ครู จำนวน 26 ราย พร้อมส่งตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู มาพร้อมนี้
ขอให้โรงเรียนได้จัดทำคำสั่ง (ไม่ต้องมีคำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ) จำนวน 5 ชุด
นำส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 29 ก.พ. 55 เนื่องจากมีผลต่อการนับตัว 1 มี.ค. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[22/02/2555]
ด่วนที่สุด!! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอแจ้งให้โรงเรียน ที่มีรายชื่อพร้อมสิ่งที่แนบมานี้ มารับแบบพิมพ์เอกสารทางการศึกษา ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[22/02/2555]
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทุกท่านในอําเภอฝาง .......ดวย สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอฝาง ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านในอำเภอฝาง รวมประชุม ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หองประชุม โรงเรียนบ้านบ้านโป่งนก ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยพรอมเพรียงกัน
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[21/02/2555]
แบบประเมินและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา เมื่อ :[21/02/2555]
สพป.ชม. 3 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาให้เลือกบรรจุ ในวันที่ 1 มี.ค. 2555 จำนวน 7 โรงเรียน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[21/02/2555]
แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 8 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[21/02/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 74 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74