เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ( ส.พ.ค. ) และรายเอียดสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[23/04/2555]
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนครูคณิตศาสตร์ร่วมกลุ่มเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หากท่านใดมีความสนใจเข้าร่วมกลุ่มขอให้ท่านกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครมายัง
E-mai : k_ru_tong@hotmail.com หรือส่งที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[23/04/2555]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ โดยจะเริ่มการดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/๒๖๐๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การพัฒนา ครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ มาเพื่อทราบ และดำเนินการพร้อมหนังสือนี้ (หากสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ที่แนบส่งมา ไม่ชัดเจนท่านสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไชต์ของ สพค.สพฐ.)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[20/04/2555]
โรงเรียนที่ต้องการสั่งจอง จ18 ให้โรงเรียนดังกล่าว โทรศัพท์มาที่ เบอร์ 053-452021 ต่อ 33 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555 เป็นตันไป 
ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[19/04/2555]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของ ครูผู้ช่วย จำนวน 5 ราย ขอให้โรงเรียนได้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งจำนวน 5 ชุด และ คำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพอีก 5 ชุด จัดส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 26 เม.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[18/04/2555]
แจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมาลงนามในคำสั่ง ภายในวันที่ 18 เมษายน 2555 ยังกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[17/04/2555]
1) แนวทางการเขียน SAR ปี กศ.54 (แบบฟอร์ม) 2) มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปฐมวัย 3) มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ขั้นพื้นฐาน 4) แนวทางการคิดคะแนนการประเมินตาม มฐ. 15 มฐ. , 11 มฐ. 5) คะแนนขีดจำกัดล่าง O-NET ปี 52-53 ได้จัดทำขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสามารถโหลดได้ที่ หน้า web สพป.ชม.3 ดลิกที่ "ประกันคุณภาพการศึกษา" 
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพิสมัย อะโน 08-9559 5599 เมื่อ :[12/04/2555]
ทางคณะทำงาน เขตพื้นที่ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสมของการกำหนด มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาแล้ว เห็นควรส่งจัดคืนให้ทางโรงเรียนพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้อง เหมาะสม และจัดส่งคืนให้ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3 ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อ เสนอให้ ท่าน ผอ.สพป.ชม.3 พิจารณาลงนาม และจะจัดคืนให้กับทางโรงเรียนต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[12/04/2555]
กำหนดการดำหัว ผอ.สพป.ชม.3 และแผนที่ไปบ้านผอ.เขต ในวันที่ 15 เมษายน 2555 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[12/04/2555]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ รับข้อสังเกตการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม. 3
1.นางเขมิกา วงศ์ใหญ่
2.นางเพ็ญศรี ศรีมา
3.นางสุภาภรณ์ อินหวัน
4.นางนิตยา แก้วขาว
5.นายนเรศ กันธมา
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[11/04/2555]
รูปแบบคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สามารถดาวน์โหลดได้ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[11/04/2555]
แจ้งตารางการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2555 ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[10/04/2555]
ขอแจ้งรายชื่อผุ้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2555 (หลักสูตร 5 วัน) เพิ่มเติม จำนวน 4 คน รายละเอียดตามหนังสือที่สง่มาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[10/04/2555]
สพป.ชม.3 รายงานจำนวนผู้สมัครสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ สพป.ชม. 3 ระหว่างวันที่ 3 - 9 เม.ย. 255 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[09/04/2555]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2555 (หลักสูตร 5 วัน) ระหว่างวันที่ 17 -21 เมษายน 2555 ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[05/04/2555]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[04/04/2555]
รูปแบบคำสั่งปรับฐานเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมรายชื่อโรงเรียนที่ต้องส่งคำสั่ง 2 ชุด และรายชื่อโรงเรียนที่ค้างส่งคำสั่ง ครู คศ.1 , คำสั่งค่าครองชีพ, คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[04/04/2555]
สทศ. พิจารณาจัดสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน เนื่องจากในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการนำคะแนน O-NET ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่ออย่างจริงจัง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ ให้ความสำคัญกับการนำคะแนน O-NET
**สมัครภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 นี้เท่านั้น (สทศ.จะพิจารณาวันที่ส่งหน้าพัสดุ EmS เท่านั้น) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[03/04/2555]
ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรองตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[29/03/2555]
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ชมการออกร้านเปิดบูทหนังสือ ณ อาคารห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ข่า ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[29/03/2555]
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เชิญร่วมทำบุญประจำปี 2555 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2555 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[28/03/2555]
โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา(มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครเยาวชนชายผู้สนใจในการศึกษาเข้าศึกษาต่อ ม.๑-๖เรียนฟรี - กินฟรี - อยู่ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
และสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ (เวียงนางคำเอ้ย) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่....รายละเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[28/03/2555]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย สพฐ., สช., อบต., เทศบาล, อปท., อปจ. ศึกษาสงเคราะห์/การศึกษาพิเศษ และ ร.ร. ตชด. กรอกแบบสำรวจรายชื่อนักเรียน และครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามตัวอย่างเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนให้เกิดประสิทธิภาพกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลโดยละเอียด แล้วจัดส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานต่อ สพฐ.ต่อไป โดยให้จัดส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น หากพ้นกำหนดโรงเรียนต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หรือจัดส่งเอกสารทาง E-Mail : kan_anan@hotmail.co.th

 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[27/03/2555]
เอกสารเกี่ยวกับงานประกัน อยู่หน้า web สพป.ชม.3 "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประกอบด้วย1) มฐ.ปฐมวัย มฐ.ขั้นพื้นฐาน 2) SAR ปีการศึกษา 54 3) แนวทางการคิดคะแนนผลการประเมินตาม มฐ.สพฐ. 4) คะแนนขีดจำกัดล่าง ปี 52-53 5) สูตรการคำนวนตาม มฐ.ของ สมศ. 
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[26/03/2555]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจและผู้มีคุณสมบัติครบเข้ารับการอบรมพัฒนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ(บุคลากรภาคส่วนอื่น ได้แก่ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรในชุมชนและท้องถิ่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา) โดยเกณฑ์การกำหนด***ส่วนจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิต่อจำนวนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ คิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คนต่อสถานศึกษา ๒๐ แห่ง หมายเหตุ ให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น โดยจัดส่งใบสมัครมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา หรือ E-Mail : Ano2552@gmail.com (ศน.พิสมัย อะโน) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เมื่อ :[26/03/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 76 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76