เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ทางคณะทำงาน เขตพื้นที่ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสมของการกำหนด มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาแล้ว เห็นควรส่งจัดคืนให้ทางโรงเรียนพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้อง เหมาะสม และจัดส่งคืนให้ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3 ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อ เสนอให้ ท่าน ผอ.สพป.ชม.3 พิจารณาลงนาม และจะจัดคืนให้กับทางโรงเรียนต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[12/04/2555]
กำหนดการดำหัว ผอ.สพป.ชม.3 และแผนที่ไปบ้านผอ.เขต ในวันที่ 15 เมษายน 2555 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[12/04/2555]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ รับข้อสังเกตการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม. 3
1.นางเขมิกา วงศ์ใหญ่
2.นางเพ็ญศรี ศรีมา
3.นางสุภาภรณ์ อินหวัน
4.นางนิตยา แก้วขาว
5.นายนเรศ กันธมา
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[11/04/2555]
รูปแบบคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สามารถดาวน์โหลดได้ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[11/04/2555]
แจ้งตารางการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2555 ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[10/04/2555]
ขอแจ้งรายชื่อผุ้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2555 (หลักสูตร 5 วัน) เพิ่มเติม จำนวน 4 คน รายละเอียดตามหนังสือที่สง่มาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[10/04/2555]
สพป.ชม.3 รายงานจำนวนผู้สมัครสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ สพป.ชม. 3 ระหว่างวันที่ 3 - 9 เม.ย. 255 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[09/04/2555]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2555 (หลักสูตร 5 วัน) ระหว่างวันที่ 17 -21 เมษายน 2555 ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[05/04/2555]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[04/04/2555]
รูปแบบคำสั่งปรับฐานเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมรายชื่อโรงเรียนที่ต้องส่งคำสั่ง 2 ชุด และรายชื่อโรงเรียนที่ค้างส่งคำสั่ง ครู คศ.1 , คำสั่งค่าครองชีพ, คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[04/04/2555]
สทศ. พิจารณาจัดสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน เนื่องจากในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการนำคะแนน O-NET ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่ออย่างจริงจัง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ ให้ความสำคัญกับการนำคะแนน O-NET
**สมัครภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 นี้เท่านั้น (สทศ.จะพิจารณาวันที่ส่งหน้าพัสดุ EmS เท่านั้น) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[03/04/2555]
ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรองตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[29/03/2555]
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ชมการออกร้านเปิดบูทหนังสือ ณ อาคารห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ข่า ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[29/03/2555]
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เชิญร่วมทำบุญประจำปี 2555 ในวันที่ 7-8 เมษายน 2555 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[28/03/2555]
โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา(มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครเยาวชนชายผู้สนใจในการศึกษาเข้าศึกษาต่อ ม.๑-๖เรียนฟรี - กินฟรี - อยู่ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
และสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ (เวียงนางคำเอ้ย) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่....รายละเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[28/03/2555]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย สพฐ., สช., อบต., เทศบาล, อปท., อปจ. ศึกษาสงเคราะห์/การศึกษาพิเศษ และ ร.ร. ตชด. กรอกแบบสำรวจรายชื่อนักเรียน และครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามตัวอย่างเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนให้เกิดประสิทธิภาพกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลโดยละเอียด แล้วจัดส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานต่อ สพฐ.ต่อไป โดยให้จัดส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น หากพ้นกำหนดโรงเรียนต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หรือจัดส่งเอกสารทาง E-Mail : kan_anan@hotmail.co.th

 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[27/03/2555]
เอกสารเกี่ยวกับงานประกัน อยู่หน้า web สพป.ชม.3 "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประกอบด้วย1) มฐ.ปฐมวัย มฐ.ขั้นพื้นฐาน 2) SAR ปีการศึกษา 54 3) แนวทางการคิดคะแนนผลการประเมินตาม มฐ.สพฐ. 4) คะแนนขีดจำกัดล่าง ปี 52-53 5) สูตรการคำนวนตาม มฐ.ของ สมศ. 
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[26/03/2555]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจและผู้มีคุณสมบัติครบเข้ารับการอบรมพัฒนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ(บุคลากรภาคส่วนอื่น ได้แก่ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรในชุมชนและท้องถิ่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา) โดยเกณฑ์การกำหนด***ส่วนจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิต่อจำนวนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ คิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คนต่อสถานศึกษา ๒๐ แห่ง หมายเหตุ ให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น โดยจัดส่งใบสมัครมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา หรือ E-Mail : Ano2552@gmail.com (ศน.พิสมัย อะโน) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เมื่อ :[26/03/2555]
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ขอแจ้งกำหนดการพิธี เปิด-ปิดแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน เฮอร์ฟ่าคัพ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[23/03/2555]
การประชุมสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๔ (The Fourth Thailand-Malaysia Joint Educational Research Conference 2012) ในหัวข้อ Research-Driven Education Reform : Raising the Quality of Teaching and Learning towards the International Standards ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อ :[22/03/2555]
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทางโรงเรียนดำเนินการจัดทำเฉพาะหน้าหนังสือคำสั่งพร้อมเลขคำสั่งของทางโรงเรียน ลงวันที่ท้ายคำสั่ง ตั้งแต่วันที่แจ้งเรื่อง ถึงวันที่กำหนดส่ง มายัง สพป.ชม.3 ส่วนบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งทาง สพป.ชม3 จะเป็นผู้จัดทำให้
 

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[22/03/2555]
บรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์ไทยและญี่ปุ่น การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2555 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท ตามรายละเอียดดังแบบตอบรับที่แนบมา หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043-203165 หรือที่ e-mail: openclass_crme@hotmail.com ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อ :[22/03/2555]
บรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์ไทยและญี่ปุ่น การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2555 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท ตามรายละเอียดดังแบบตอบรับที่แนบมา หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043-203165 หรือที่ e-mail: openclass_crme@hotmail.com ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อ :[22/03/2555]
ด้วย ก.ค.ศ. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ"การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา"ในวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในการนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ด้วยนะครับ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[22/03/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 75 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75