เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
สำรวจข้อมูลข้าราชการครูในอำเภอฝาง,แม่อาย,ไชยปราการ, ที่เป็นชนเผ่า แจ้งข้อมูล ชื่อสกุล,โรงเรียน.ชนเผ่า (ให้รายงานมายังกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2555) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[23/08/2555]
การดำเนินการทางวินัยที่ได้รับจาก สพป/สพม.ทั่วประเทศ จาก 4 กุมภาพันธ์ 2554 - 17 กรกฎาคม 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานวินัยและนิติการ สพป.ชม.๓ เมื่อ :[22/08/2555]
**ให้โรงเรียนดำเนินการส่งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยส่งรายชื่อทาง E-Mail : tikkyswu@gmail.com ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕นี้ เป็นวันสุดท้าย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายนพดล โป่งอ้าย เมื่อ :[22/08/2555]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้แจ้งกำหนดการอบรมพัฒนาก่อนให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[21/08/2555]
 
แจ้ง!!!ทุกโรงเรียนในสังกัด เนื่องจากโทรศัพท์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เบอร์ 053-452021 ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้
ดังนั้นสามารถติดต่อเบอร์ตรงของแต่ละกลุ่มงานได้ดังนี้
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-451696
-กลุ่มงานการเงินฯ 053-452005
-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 053-452476
-กลุ่มนโยบายและแผน 053-453088
-กลุ่มนิเทศฯ 053-451489
-หน้าห้องผอ. 053-451298
-ตรวจสอบภายใน 053-451489 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[21/08/2555]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในตำบลแม่งอน ,ตำบลแม่สูน ,ตำบลแม่คะและตำบลเวียง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[21/08/2555]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในตำบลแม่งอน ,ตำบลแม่สูน ,ตำบลแม่คะและตำบลเวียง
(แนบไฟล์ EXCEL) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[20/08/2555]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการผลิตครูพันธ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[19/08/2555]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[17/08/2555]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอำเภอฝางทุกท่าน

ด้วย ทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัย
การอาชีพฝาง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พบท่านกิตินันท์ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ มอบนโยบาย แนวปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการครู พบนายกสมาคมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมในรอบปี อีกทั้งรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พรวิไล เลิศวิชา
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการ
จัดการศึกษาโดยภาพรวม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จึงแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนในอำเภอฝางเข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยพร้อมเพียงกัน
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[17/08/2555]
ขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน อำเภอฝางประชุม ดวยทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอฝาง มีเรื่องที่ปรึกษาหารือและขอความคิดเห็น จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน อำเภอฝาง รวมประชุม ในวันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หองประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ โดยพรอมเพรียงกัน รายละเอียด ตามไฟล์แนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[17/08/2555]
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน อำเภอฝาง ประชุม ดวยทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอฝาง มีเรื่องที่ปรึกษาหารือและขอความคิดเห็น จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน อำเภอฝาง รวมประชุม ในวันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หองประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ โดยพรอมเพรียงกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[17/08/2555]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในตำบลแม่งอน ,ตำบลแม่สูน ,ตำบลแม่คะและตำบลเวียง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[16/08/2555]
ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้เข้ารับอบรม โครงการเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 29 คน ไปขอรับวุฒิบัตรผู้ผ่านอบรมฯ ได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ของกลุ่มบริหารงานบุคคล (คุณศรีมงคล ขุนรินชา) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มพัฒนาบุคลากร (คุณศรีมงคล ขุนรินชา) 085-6213800 เมื่อ :[15/08/2555]
แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[15/08/2555]
แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[15/08/2555]
วันที่ 24 กันยายน 2555 แข่งขันทักษะนักเรียน
สถานที่โรงเรียนรังษีวิทยา
ประชุมกรรมการวัรที่ 11 กันยายน 2555 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา  

หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[15/08/2555]
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัด สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[15/08/2555]

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[14/08/2555]
เชิญคณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ฝาง ประชุม ในวันอังคาร ที่ 14 ส.ค. 55 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ศูนย์การเรียนรู้ สพป.ชม.3....รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[14/08/2555]
บัญชีรายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุวันที่ 9 สิงหาคม 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[10/08/2555]
แจ้งด่วนที่สุด!!!!!ตามหนังสือสพป.เชียงใหม่ 3 ที่ ศธ 04049/3849 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เรื่องการสำรวจครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือที่ ศธ 04049/3849 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นั้น ซึ่งกำหนดส่งภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 บัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาการจัดส่งแล้ว ยังมีโรงเรียนในสังกัดจำนวนหลายโรงที่ยังไม่ได้ส่ง ดังนั้นให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวด่วนที่สุด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 นี้เท่านั้น!!!!!...หากส่งข้อมูลล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อการจัดสรรอัตราจ้างของสถานศึกษา 
หนังสือจากกลุ่ม : นางอำพร สาสัตย์ เมื่อ :[10/08/2555]
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[10/08/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82