เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดทิศทางและนโยบาย ในการพัฒนากิจการลูกเสือ ให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนที่ส่งผลทางด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[03/05/2555]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้กำหนดจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดต่อหรือส่งแบบตอบรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[02/05/2555]
แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2555 ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-452021 ต่อ 35 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[02/05/2555]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการจัดอบรมครูกลุ่มสูงฯ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอแจ้งกำหนดการและรายชือผู้เข้ารับอบรม Master teacher มาให้ทางโรงเรียนทราบ เพื่อแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมฯ ตามวัน เวลา แลสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งแนบท้ายมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[01/05/2555]
ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ "ครูชำนาญการพิเศษ" รุ่นที่ 7 (วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2555) มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[01/05/2555]
แจ้งให้โรงเรียนที่สั่งจอง จ18 ที่ยังไม่ได้มารับ จ18 ให้โรงเรียนมารับได้ตั้ง วันที่ 30 เมษายน 2555 เป็นต้นไป 
ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[30/04/2555]
สพป. ชม. 3 ขอแจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแ่ต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงาน ก.ค.ศ. มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[30/04/2555]
ด้วยโรงเรียนวัด***่สันหนองพิทยาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[27/04/2555]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสัมมนาเชิงวิชาการ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายส่งมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[26/04/2555]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และสัมมนาเชิงวิชาการ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายส่งมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[26/04/2555]
ตามที่โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ส่งรายชื่อผู้ขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มาเพื่อให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดำเนินการนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาฯ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[25/04/2555]
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการสนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อสรรหาครูต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าจ้างสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/คน และครูผู้สอนภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ตามแนวนโยบายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท/คน ขอห้แต่ละโรงเรียนส่งความประสงค์มายัง สพป.ชม.3 ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ นี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[24/04/2555]
แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนมารับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1(1 เมษายน 2555) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555 เป็นต้นไป  
ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[24/04/2555]
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของนายเจษฎา ปัญญายิ่ง ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[24/04/2555]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งให้ 12 โรงเรียนที่มีรายชื่อตามแนบ ได้นำคำสั่งแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ไปดำเนินการแก้ไข (เนื่องจากตรวจสอบแล้วคำสั่งไม่ถูกต้อง) แล้วจัดส่งแก่ สพป.ชม. 3 โดยเร็วต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[23/04/2555]
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ( ส.พ.ค. ) และรายเอียดสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[23/04/2555]
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนครูคณิตศาสตร์ร่วมกลุ่มเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หากท่านใดมีความสนใจเข้าร่วมกลุ่มขอให้ท่านกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครมายัง
E-mai : k_ru_tong@hotmail.com หรือส่งที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[23/04/2555]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ โดยจะเริ่มการดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/๒๖๐๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การพัฒนา ครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ มาเพื่อทราบ และดำเนินการพร้อมหนังสือนี้ (หากสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ที่แนบส่งมา ไม่ชัดเจนท่านสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไชต์ของ สพค.สพฐ.)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[20/04/2555]
โรงเรียนที่ต้องการสั่งจอง จ18 ให้โรงเรียนดังกล่าว โทรศัพท์มาที่ เบอร์ 053-452021 ต่อ 33 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2555 เป็นตันไป 
ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[19/04/2555]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของ ครูผู้ช่วย จำนวน 5 ราย ขอให้โรงเรียนได้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งจำนวน 5 ชุด และ คำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพอีก 5 ชุด จัดส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 26 เม.ย. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[18/04/2555]
แจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมาลงนามในคำสั่ง ภายในวันที่ 18 เมษายน 2555 ยังกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[17/04/2555]
1) แนวทางการเขียน SAR ปี กศ.54 (แบบฟอร์ม) 2) มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปฐมวัย 3) มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ขั้นพื้นฐาน 4) แนวทางการคิดคะแนนการประเมินตาม มฐ. 15 มฐ. , 11 มฐ. 5) คะแนนขีดจำกัดล่าง O-NET ปี 52-53 ได้จัดทำขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสามารถโหลดได้ที่ หน้า web สพป.ชม.3 ดลิกที่ "ประกันคุณภาพการศึกษา" 
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพิสมัย อะโน 08-9559 5599 เมื่อ :[12/04/2555]
ทางคณะทำงาน เขตพื้นที่ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสมของการกำหนด มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาแล้ว เห็นควรส่งจัดคืนให้ทางโรงเรียนพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้อง เหมาะสม และจัดส่งคืนให้ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3 ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อ เสนอให้ ท่าน ผอ.สพป.ชม.3 พิจารณาลงนาม และจะจัดคืนให้กับทางโรงเรียนต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[12/04/2555]
กำหนดการดำหัว ผอ.สพป.ชม.3 และแผนที่ไปบ้านผอ.เขต ในวันที่ 15 เมษายน 2555 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[12/04/2555]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ รับข้อสังเกตการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม. 3
1.นางเขมิกา วงศ์ใหญ่
2.นางเพ็ญศรี ศรีมา
3.นางสุภาภรณ์ อินหวัน
4.นางนิตยา แก้วขาว
5.นายนเรศ กันธมา
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[11/04/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 76 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76