เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ โรงเรียนปลอดบุหรี่ สามารถเข้าชมและอ่านความรู้ต่างๆได้ที่ http://www.smokefreeschool.net  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[07/08/2555]
โครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่นของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.guidance.go.th และ http://www2.rsu.ac.th/tga 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[07/08/2555]
แจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังแนบ เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ สาระแนะแนวอบรมวันที่ 2-4ส.ค. 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด สาระภาษาไทยและบูรณาการอบรมวันที่ 6-8 ส.ค. 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว และบรรณารักษ์อบรมวันที่ 6-8 ส.ค. 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[01/08/2555]
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้ดำเนินการพัฒนาประชุมอบรมการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้กับผู้บริหารและคณะครูและได้ให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายได้จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนส่งมายังกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และทางกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบผลการประเมินและส่งกลับให้มาทบทวนผลการประเมินใหม่
เพื่อให้การประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จึงขอให้เชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเวียงพลอย โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง ศน. เมื่อ :[31/07/2555]
การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[31/07/2555]
ตำแหน่งว่างที่จะใช้สำหรับเรียกบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[27/07/2555]
ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนฝางชนูปุถัมภ์ จะดำเนินการอบรมโครงการโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2555 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง "การบูรณาการสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับม่ัธยมศึักษาและระดับประถมศึกษาโรงเรียนในฝ่ัน และครูที่สนใจท่ั่วไป ในวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมดอยอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ หากโรงเรียใดประสงค์ให้ข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ขอให้แจ้งรายชื่อครุูที่จะเข้าร่วมการอบรมไปยังโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ หรือแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 089-553-1158 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[26/07/2555]
เชิญชวนบริจาคโลหิตเนื่องในมหามงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมกับศาลอุธรณ์ภาค ๕ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๕ อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๒๑๙๑๗ 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[26/07/2555]
โรงเรียนบ้านรินหลวง อำเภอเชียงดาว มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อ 053 460016 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[26/07/2555]
ดวยทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอฝาง มีข้อราชการที่ปรึกษาหารือ จึงขอเรียนเชิญผูอํานวยการโรงเรียนทุกท่านในอําเภอฝาง รวมประชุม ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หองประชุม โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย โดยพรอมเพรียงกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[25/07/2555]
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพฝาง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[25/07/2555]
จัดส่งโครงการศุภนิมิต 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[23/07/2555]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จะใช้บรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 กรกฏาคม 2555 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[20/07/2555]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จะใช้บรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 กรกฏาคม 2555 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[20/07/2555]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โรคมือ เท้า ปาก ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน หากโรงเรียนใดตรวจพบว่ามีเด็กติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ดังกล่าว ขอให้รายงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ โดยด่วน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[17/07/2555]
สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของ นายไสว จันทรมณี ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองนะ อ.เชียงดาว  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[17/07/2555]
เชิญโรงเรียนในโครงการศุภนิมิต รับมอบอุปกรณ์กีฬา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[17/07/2555]
ผอ. โรงเรียน ต.แม่งอน, ต.แม่สูน, ต.แม่คะ, ต.เวียง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[16/07/2555]
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รายงานข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.55 และกดยืนยันข้อมูลถูกต้องในระบบ Data Management Center 2012 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 เนื่องจาก สพฐ จะใช้ข้อมูลจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัวในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ.เชียงดาว
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.เชียงดาว
3 โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว
4 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล อ.แม่อาย

หากมีข้อสงสัยติดต่อ นายดิศนันท์ ศรีวิลัย โทร 0896316822 

หนังสือจากกลุ่ม : นายดิศนันท์ ศรีวิลัย เมื่อ :[14/07/2555]
แจ้งปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเขตพื้นที่ ของ คณะกรรมการชุดที่ 2 อ.ฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน 08-9559 5599 เมื่อ :[12/07/2555]
สรุปการกรอกข้อมูล และยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู โรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค.55 เวลา 10.00 น.)
ให้โรงเรียนที่สถานะการยืนยันข้อมูลแสดงผลเป็น NO เข้าไปกรอกข้อมูล บันทึกข้อมูล และยืนยันข้อมูล ในเว็บไซต์ Data management Center 2012 โดยด่วน
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายดิศนันท์ ศรีวิลัย เมื่อ :[12/07/2555]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความพร้อม เสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อขอเข้ารับการประเมิน รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๕ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สำหรับรายละเอียดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อได้ทราบหลักเกณฑ์ฯแล้ว ให้กรอกรายละเอียดในแบบประเมินฯ โดยประเภทสถานศึกษาให้ส่งแบบประเมิน จำนวน ๖ ชุด และประเภทนักเรียนให้ส่งแบบประเมิน จำนวน ๔ ชุด ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร โทร.0832091978
 

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[10/07/2555]
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รับสมัครครูพี่เลี้ยงอนุบาล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 สอบถามรายละเอียด 053-453480, 086-1800928, 087-9992851 หืออ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[10/07/2555]
สพป.ชม. 3 ขอประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555 จำนวน 10 กลุ่มวิชาเอก ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ขอให้ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 ของแต่ละกลุ่มวิชา ได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในวันที่ 23 ก.ค. 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.เชียงใหม่ เขต  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[10/07/2555]
สพป.ชม. 3 ขอแก้ไขรหัสประจำตัวผู้สอบแข่งขันของกลุ่มวิชาพลศึกษา ลำดับที่ 5 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[10/07/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80