เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ด้วย ก.ค.ศ. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ"การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา"ในวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในการนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ด้วยนะครับ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[22/03/2555]
ด้วย สพฐ. ขอความร่วมมือ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้แจ้งเรื่อง โครงการอุปสมบทหมู่ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและโครงการบาชอุบาสิกาแก้วครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก ในข้าราชการในสังกัดทราบ หากข้าราชการรายใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ท่านสามารถศึกษาข้อมุลรายละเอียดได้ที่ www.dmycenter.com หรือ โหลดหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ 04216/741 ลว. 20 มี.ค.55 ได้ทางเว็บไซต์ สพค.สพฐ. 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) เมื่อ :[22/03/2555]
๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๔๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งปรับค่าตอบแทน
แรกบรรจุ การกำหนดเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และการกำหนด
ค่าตอบแทนเพื่อชดเชยให้พนักงานราชการผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน ๑ ชุด
๓. ตัวอย่างคำสั่งการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน ๑ ชุด
๔. บัญชีรายละเอียดการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน ๑ ชุด
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[21/03/2555]
๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๔๒/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งปรับค่าตอบแทน
แรกบรรจุ การกำหนดเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อชดเชยให้พนักงานราชการผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน ๑ ชุด
๓. ตัวอย่างคำสั่งการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน ๑ ชุด
๔. บัญชีรายละเอียดการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน ๑ ชุด
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[21/03/2555]
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน ในอำเภอฝาง เข้าร่วม ประชุมในวัน ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ :[21/03/2555]

ประกาศรายชื่อผู้ขอเข้ารับการอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[21/03/2555]
ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเชิญประชุมผู้มีรายชื่อตามแนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[17/03/2555]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เสนอรายชื่อบุคลากรที่มีอายุตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมผลงานของบุคคล ส่งให้สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น๓ ๑๘๗๓ ถนนพระรามที่ ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายศรีมงคล ขุนรินชา เมื่อ :[16/03/2555]
หลักสูตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง C.B.T.C และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามมัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[15/03/2555]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู คศ. 1 ของข้าราชการครูีที่บรรจุระหว่างปี 2548 - 31 ก.ค. 2551 โดย
ไฟล์ที่ 1 เป็นหนังสือสั่งการทั้งหมด
ไฟล์ที่ 2 เป็นตัวอย่างของคำสั่งแก้ไขและแบบแนบท้าย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[15/03/2555]
โรงเรียนใดที่ยังได้รับ เอกสาร
1.แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา (ของ สพฐ. ปกสีฟ้า)
2.แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ของ สพฐ. ปกสีชมพู)
ให้มารับได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3  

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[13/03/2555]
ปรับเปลี่ยน วันที่จะประเมิน ผู้บริหารโีรงเรียน ฝาง สาย 2
1. ร.ร.บ้านหนองขวาง เดิม ประเมิน 16 มี.ค.55 แก้ไขใหม่ ประเมิน 23 มี.ค.55
2. ร.ร.ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง เดิม ประเมิน 23 มี.ค.55 แก้ไขใหม่ ประเมิน 16 มี.ค.55 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[13/03/2555]
ตามที่สมาคมวิชาชีพครูอำเภอไชยปราการ ร่วมกับโรงเรียนในอำเภอไชยปราการ ได้มีมติร่วมมือกันจัดมหกรรมงานวิชาการครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ได้มีการเตรียมการของคณะกรรมการเป็นส่วนใหญ่ไว้แล้ว เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานมีมติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย สาขาศรีค้ำ ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายตามประกาศที่แนบมานี้ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อทบทวน ชี้แจงและรับทราบรายละเอียดที่จะได้นำไปปฏิบัติในการจัดงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[12/03/2555]
สพป.ชม. 3 แจ้งผู้ขึ้นบัญชีกลุ่มวิชาปฐมวัย ได้แสดงความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น โดยจัดส่งแบบแสดงความประสงค์ถึง สพป.ชม. 3ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555 หากไม่จัดส่งถือว่าไม่มีความประสงค์ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[09/03/2555]
ด้วยสมาคมวิชาชีพครูอำเภอไชยปราการ ร่วมกับโรงเรียนในอำเภอไชยปราการ และองค์กร หน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกองค์กรในอำเภอไชยปราการรวมทั้งสิ้น ๒๕ โรงเรียน/องค์กร ได้มีมติร่วมมือกันจัดมหกรรมงานวิชาการครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ดังรายละเอียดการจัดงานและกำหนดการที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[08/03/2555]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดสพป.ชม.3 ที่ยังไม่ได้เข้าไปนับตัวในระบบ กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบได้ขยายเวลาจากวันที่ 1-6 มีนาคม 2555 เป็น 1-11 มีนาคม 2555 ขอให้โรงเรียนดังกล่าวเข้าไปตรวจสอบข้อมูลโดยด่วนค่ะ 
ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[08/03/2555]
เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วม "โครงการ การให้เงินสนับสนุนของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" แก่โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมส่งโึครงการของโรงเรียนที่มีกิจกรรมสหกรณ์ จำนวน 1 โครงการ / โรงเรียน โดยส่งโครงการให้หน่วยบริการหรือสหกรณ์ฯภายในวันที่ 8 มีนาคม 2555 นี้ ซึ่งโครงการที่ได้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (กองทุนกลาง) เป็นจำนวนเงินโครงการละ 15,000 บาท รายละเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[06/03/2555]
ด่วนที่สุด!!!! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบแข่งขันโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. สนามสอบ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : น.ส.สรญา โยริยะ เมื่อ :[05/03/2555]
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555) สายฝาง 2 ตามกำหนดการที่แนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา เมื่อ :[02/03/2555]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน เฮอร์ฟ่าคัพ ครั้งที่ 28 พร้อมทั้งสูจิบัตรการแข่งขัน(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[02/03/2555]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน เฮอร์ฟ่าคัพ ครั้งที่ 28 พร้อมทั้งสูจิบัตรการแข่งขัน(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[02/03/2555]
ขยายเวลาการจัดทำบัญชีนับตัวข้าราชการครูในกพ.7 อิเล็กทรอกนิกส์ จากวันที่ 1 มี.ค. 2555 เป็น วันที่ 1-6 มีนาคม 2555 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าข้อมูลของท่านถูกต้องแล้ว 
ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[02/03/2555]
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555)จะออกประเมินผู้บริหารโรงเรียนตามกำหนดการที่แนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา เมื่อ :[01/03/2555]
สพป.ชม. 3 ขอส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 1-3-55
ให้โรงเรียนได้จัดทำแล้วส่งคำสั่งบรรจุ 8 ชุด และเงินเพิ่มค่าครองชีพจำนวน 4 ชุด ส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 8 มี.ค. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลภสุมนต์ เมื่อ :[01/03/2555]
คณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในชุดที่ 7 เวียงแหง จะดำเนินการออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ดังรายละเอียดโรงเรียนแนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา เมื่อ :[01/03/2555]
 หน้าก่อน = 27 กำลังแสดงหน้าที่ 28 จาก 74 หน้า หน้าถัดไป = 29  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74