เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ให้โรงเรียนแจ้งผู้เข้ารับการอบรม "โครงการ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และสอนซ่อมเสริมด้วยสื่อมัลติมีเดีย" มารับวุฒิบัตร ทีกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. เชียงใหม่ 3  
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรพรรณ พิมพิสาร 084-3786410 เมื่อ :[07/11/2559]
 
 
 
 
 
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ขอแจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่18 และขอประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั่้งที่ 19 (รายละเอียดตามไฟล์นแนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[15/09/2559]
ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสู.การการบริหารภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประกอบด้วย นักการเมืองระดับท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง และนักบริหารระดับสู.จากองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญผู้นำชุมชน ผู็นำท้องถิ่น ข้าราชการและพนักรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนและจากองค์กรพัฒนา เอกชนต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งสิ้นประมาณ 150 คน รายละเอียดดังไฟท์แนบนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[15/09/2559]
 
 
ด้วยสำนักศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม (รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[31/08/2559]
ด้วยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[31/08/2559]
ด้วยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[31/08/2559]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ รับเอกสารการประเมินคืน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุุคคล เมื่อ :[15/08/2559]
แจ้งการแข่งขันตอบปัญหาจากสาราณุกรมไทย ปี 2559
แข่งขันระดับ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัพลาซ่า แอร์พอร์ตเชียงใหม่
เริ่มแข่งขันตั้งแต่ เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
ผู้ประสานงาน คุณระพัพรรณ 089 - 433 0320  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[10/08/2559]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ รับเอกสารคืนที่กลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อนำไปประเมินต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุุคคล เมื่อ :[28/07/2559]
ด้วยคณะกรรมการโครงการเสียงตามสายปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ทีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ วีดีโอ “ดีใจได้เรียนฟรี (ลุงตู่จัดให้)”
คณะกรรมการการศึกษาพิจารณาเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถดาวโหลดมิวสิควีดีโอเพลงได้ที่ www.obec.go.th เพื่อประชาสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนในสังกัดทราบ 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[25/07/2559]
ด้วย สพป.สุโขทัย 1 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[21/07/2559]
ให้ครูโรงเรียนในสังกัดอำเภอฝางมารับเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ "สอนอย่างไรให้ชนะใจนักเรียน" ที่กลุ่มงานพัฒนาบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ 3 ขอบคุณคะ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[14/07/2559]
ด้วย บริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัดขอเชิญป็นเจ้าภาพ (Host) จัดงาน EDUCA 2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอร์ม (ฮอลล์ 9) อิมแพคเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "SCHOOL AS LEARNING COMMUNITY (SLC) โรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้" ในการนี้ สพป.เชียงใหม่ 3 พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดงานดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อครูในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[13/07/2559]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พิจารณาด้วย เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[08/07/2559]
แจ้งรายชื่อครูที่จะศึกษาดูงานห้องสมุด วันเสาร์ที่ 9 ก.ค.59 (ปรับแก้ไขรายชื่อเพิ่มเติม) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[05/07/2559]
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อคุณครู ชั้น ป.1 เข้าอบรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ด้วยคะ (ตามรายชื่อเอกสารแนบมาพร้อมนี้)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[04/07/2559]
 
ด้วย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)(ศ.ศ.ป)ขอเชิญเข้าอบรม ใน "กิจกรรมศิลปะชี้ทางศิลป์ แด่ครู สู่เยาวชน ในภาคเหนือ" รายละเอียดดังไฟล์แนบ ดังนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[01/07/2559]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82