เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีฯ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[08/04/2558]
ข้าราชการครูฯที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับเอกสารการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำประวัติที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[27/03/2558]
ด้วย คณะสังคมศาสตร์และศิลประศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[26/03/2558]
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์กิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[25/03/2558]
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[25/03/2558]
ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับหนังสือได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอบคุณค่ะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[25/03/2558]
ขอเลื่อนการดำเนินการอบรมดังกล่าว จากวันที่ 25-27 มีนาคม 2557 เป็น วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ขอให้ท่านแจ้งครูในโรงเรียนของท่านเข้ารับการอบรมฯ ตามวันเวลา รายละเอียดดังนี้
1. รุ่นที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียน บ้านเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2. รุ่นที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
3. รุ่นที่ 3 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[24/03/2558]
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในอำเภอฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ เมื่อ :[19/03/2558]
 
ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558 ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[11/03/2558]
ด้วยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[11/03/2558]
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558 (รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[11/03/2558]
งานส่งเสริมวันสำคัญพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[02/03/2558]
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[02/03/2558]
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้การเน้นกระบรวนการคิดสู่มตรฐานสากล (IS) ด้วย Gpas 5 Step 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[25/02/2558]
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน ฏคมลอย (โคมไฟ) จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[23/02/2558]
ประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนบ้านโป่งไฮ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[19/02/2558]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[17/02/2558]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว” ปีที่ 2 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[17/02/2558]
ประชาสัมพันธ์จาก กรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[16/02/2558]
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2558  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[16/02/2558]
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่า ปี 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[12/02/2558]
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.บูรพา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[12/02/2558]
ประชาสัมพันธ์ แจ้ง นายกสมาคมครูอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาวและเวียงแหง ติดต่อรับหนังสือครูดีในดวงใจ ได้ที่ห้องอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[10/02/2558]
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการระดับสนามสอบ ตำแหน่งหัวหน้าสนามสอบ ผู้สังเกตการณ์ กรรมการกลาง ผู้ประสานงาน และกรรมการคุมสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[26/01/2558]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 77 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77