เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ที่ ศธ ๕๑๐๙.๐๔๐๔๙/๑๒๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ เมื่อ :[29/08/2557]
ด้วย ม.ราชภัฏเชียงรายเปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 13-14,20-21 กันยายน 2557 ในการนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ รายละเอียดตามไฟส์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[28/08/2557]
เนื่องด้วยระบบโทรศํพท์ภายใน ของ สพป.เชียงใหม่เขต 3 ขัดข้อง จึงขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ ดังนี้
1.กลุ่มงานนโยบายและแผน 053-452704
2.กลุ่มงานอำนวยการ/เอกชน 053-452021
3.กลุ่มนิเทศ 053-451316
4.กลุ่มงานการเงิน 053-452005
5.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 053-452476
6.กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-451696
แฟกซ์ 053-451147
 

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานอำนวยการ เมื่อ :[28/08/2557]
ตามหนังสือ สพป.ชม.3 ที่ ศธ 04049/ว 4233 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ได้แจ้งการนับตัวข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 โดยให้โรงเรียนจัดทำข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2557 ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น ได้ปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการนับตัวข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.cmarea3.go.th 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานอำนวยการ เมื่อ :[26/08/2557]
ด้วยสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง มีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมภายในเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้ จำนวน ๓ ราย
จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนเก็บเงินสมาชิกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต และให้นำส่งที่คณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์ฯ ของท่าน ก่อนวัน พุธ ที่ ๑๗ เดือน กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อคณะกรรมการดังกล่าวจะนำเงินส่งเหรัญญิกที่ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน เพื่อนำมอบให้กับญาติหรือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตต่อไป
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานอำนวยการ เมื่อ :[25/08/2557]
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น.

เรื่อง การดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนและทุกสังกัด
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[22/08/2557]
ด้วย สพฐ. จะดำเนินการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสินธิมนุษยชน ประจำปี 2557 ทั้งนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามไฟส์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[21/08/2557]
แจ้งประชาสัมพันธ์
เนื่องจากระบบโทรศัพท์ภายในของ สพป.ชม.3 มี ขัดข้อง
ทาง สพป.ชม.3 จึงแจ้งเบอร์โทรศัพท์ โดยตรงของแต่ละ
หน่วยงานกลุ่มใน สพป.ชม.3 เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน
กลุ่ มการเงินและสินทรัพย์ : 053-452005
กลุ่ มนิเทศฯ : 053-451316
กลุ่ มนโยบายและแผน : 096-3230524
กลุ่ มบริหารงานบุคคล : 053-451696
กลุ่ มส่ งเสริมการจัดการศึกษา : 053-452476
กลุ่ มอ านวยการ : 053-452021  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[21/08/2557]
ราคามาตรฐานค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ และอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางศิริพร จูมั่น เมื่อ :[19/08/2557]
 
เรื่อง ขอรับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการฝาง

สมาชิกที่ยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มฯ มาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการฝาง ขอให้ส่งแบบฟอร์มฯ มายังหน่วยบริการ ด่วน !! ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ไม่อย่างนั้นหน่วยบริการถือว่า สละสิทธิ์ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวชลลดา เมืองหลวง เมื่อ :[14/08/2557]
การเลือกตั้งผู้แทนครู เพื่อสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานอำนวยการ เมื่อ :[14/08/2557]
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ทำคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูและแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ณ 1 เมษายน 2557 ไปแล้วนั้น
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตรวจสอบพบว่ามีคำสั่งที่มีรายละเอียดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง จึงได้ทำการแก้ไขคำสั่งที่เกี่ยวของ และแจ้งให้โรงเรียนได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
คำชี้แจง
1. ให้ผู้อำนายการโรงเรียนมาลงนำคำสั่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
โทร 053-452021 ต่อ 33
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[08/08/2557]
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ ขอแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[08/08/2557]
 
ประชาสัมพันธ์ ให้ครูผู้ช่วยที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ มารับหนังสือเพื่อสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[04/08/2557]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ และผู้ช่วยบรรณารักษ์ โรงเรียนละ ๒ คน ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[28/07/2557]
ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมคุรุสภา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อแจ้งและพิจารณาอนุญาตให้ลูกจ้างประจำในสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ทางโทรสาร หมายเลข ๐๒ ๙๑๒ ๙๑๘๙ , ๐๒ ๕๕๖ ๐๑๖๑ และ ๐๒ ๓๕๔ ๕๒๕๓ พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โอนเข้าธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขที่บัญชี ๐๘๖ – ๐ – ๐๙๕๘๘ – ๘ ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[21/07/2557]
ประชาสัมพันธ์!!!โรงเรียนบ้านปางมะเยา แจ้งสำรวจความต้องการอบรมผู้กำกับลูกเสือ (โรงเรียนในอำเภอเชียงดาว) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[18/07/2557]
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการ "สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์ฯ" โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3 เฉพาะโรงเรียนในอำเภอไชยปราการและเชียงดาว ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม ตามสถานที่ในเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[17/07/2557]
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการ "สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์ฯ" โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3 เฉพาะโรงเรียนในอำเภอไชยปราการและเชียงดาว ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม ตามสถานที่ในเอกสารดังแนบ 
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[17/07/2557]
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการ "สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์ฯ" โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3 เฉพาะโรงเรียนในอำเภอไชยปราการและเชียงดาว ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม ตามสถานที่ในเอกสารดังแนบ 
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[17/07/2557]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การเรียนการสอน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการทำผลงานวิชาการตาม ว.13 และ ว.17 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[16/07/2557]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 74 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74