เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 15 ในระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2558 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[26/11/2558]
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการอบรมโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ประจำปี 2558 โดยเป็นการตรวจสอบแผนการปฏิบัติการและการนิเทศแผนการสอนตามกระบวนการ Codchig and metoring ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[18/11/2558]
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการอบรมโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ประจำปี 2558 โดยเป็นการตรวจสอบแผนการปฏิบัติการและการนิเทศแผนการสอนตามกระบวนการ Codchig and metoring ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[18/11/2558]
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบติเหติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[16/11/2558]
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบติเหติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[16/11/2558]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
เรื่อง ผลสรุปอับดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65)
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[22/10/2558]
 
 
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดและข้อตกลงการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข2) ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายนพดล โป่งอ้าย (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) เมื่อ :[09/10/2558]
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดและข้อตกลงการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข) ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[09/10/2558]
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดและข้อตกลงการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายนพดล โป่งอ้าย (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) เมื่อ :[08/10/2558]
บัญชีรายชื่อโรงเรียนและตำแหน่งเลขที่ เรียกบรรจุวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.เชียงใหม่ 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[07/10/2558]
ด้วย มีหน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม มาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ สพป.เชียงใหม่ 3 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[06/10/2558]
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 และเข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียนครั้งที่ 31 รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[30/09/2558]
ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[24/09/2558]
ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/09/2558]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น มีความประสงค์แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์การอบรม มาเพื่อทราบ สพป.เชียงใหม่ 3 ได้พิจารณาแล้ว เห็นเป็นประโยชน์แกข้าราชการในสังกัด จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[17/09/2558]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อมินิแวนหรือรถตู้ (25.10.15.05) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[15/09/2558]
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งกำหนดการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[31/08/2558]
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอฝาง

เชิญประชุมร่วมกันในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น.ทณ โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ เมื่อ :[28/08/2558]
ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (43.23.30.04)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[27/08/2558]
ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[24/08/2558]
ประชาสัมพันธ์ : ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดการประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ในกิจกรรม "วันเกษียณ อย่างเกษม" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[13/08/2558]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ 3 โครงการดังกล่าวจะไปในระหว่างวันท่ี 17 -20 กันยายน 2558 ดังนั้น จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบ หากท่านประสงค์จะถอนชื่อและหรือจะเพิ่มเติมรายชื่อให้แจ้งได้ภายในวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ได้ที่กลุ่มอำนวยการ โทร. 083-1521583 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[11/08/2558]
เชิญลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[11/08/2558]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80