เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ทางโรงเรียนบ้านแม่สาว ได้จัดการฝึกอบรมพื้นฐานการสร้างสรรค์ภาคด้วยเทคนิคการปะติดให้กับบุคลากรในโรงเรียนที่สนใจ เพื่อการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านศิลปะ ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านแม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 15 ทีม (ทีมละ 2 คน) ค่าลงทะเบียนทีมละ 800 บาท ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานอำนวยการ เมื่อ :[18/04/2557]
ด้วยสมาคมครูอำเภอเชียงดาว ได้กำหนดจัดพิธีรดน้ำดำหัว โดยใช้ชื่องาน "วันน้ำทิพย์" ในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านเชียงดาว เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางนารากร สินธุศรี เมื่อ :[17/04/2557]
ด้วย สพฐ. และสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการอบรมที่เป็นประโยชน์สำหรับข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งเวียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[17/04/2557]
ด้วยเสถียรธรรมสถาน ขอเชิญสืบค้น เสาะห้า 1 ครุูต้นแบบ 1 นักเรียนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์" รายละเอียดตามไพล์แนบมาพร้อมน้ี้ สพป.จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[02/04/2557]
แบบคำขอการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[28/03/2557]
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ สพฐ. แจ้งโครงการอบรมมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ สพป.ชม.3 พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบต่อไป รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[26/03/2557]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และสัมมนาเชิงวิชาการ ในวันที่ 29 มี.ค.57 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามไฟล์แนบมาท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[21/03/2557]
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดโครงการอบรมโครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2557 ภาคเหนือ วันที่ 22 - 24 เม.ย. 57 ณ ห้องประชุม ธปท.สำนักงานภารเหนือ จ.เชียงใหม่ สพป.ชม.3 ได้พิจารณาแล้ว การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[21/03/2557]
แจ้งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าอบรมและรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างปนะจำและลูกจ้างชั่วคราว(ที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[14/03/2557]
ด้วย สพฐ. แจ้งให้ นางสาวหทัยวรรณ สิงห์ใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 9 - 14 มีนาคม 2557 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รายละเอียดตามเอกสารแนบมาท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[07/03/2557]
ด้วย กรมการปกครอง ขอเชิญ นางสาวสุกัณฑา อินหวัน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย เป็นวิทยากรภาษาไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[25/02/2557]
ด้วยมี หน่วยงานหลายหน่วยงานขอความอนุเคราะห์ สพป.ชม.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมฯ สพป.ชม.3 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมฯ มาเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[25/02/2557]
ด้วย อบจ.เชียงใหม่จะดำเนินการอบรมโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างศึกยภาพและการเรียนรู้ในวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ,2 และ 3 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[25/02/2557]
ให้ลงเลขที่คำสั่งและนำส่งคำสั่ง 10 ชุด รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[24/02/2557]
ให้ลงเลขที่คำสั่งและนำส่งคำสั่ง 10 ชุด รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[24/02/2557]
ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะดำเนินการอบรมข้าราชการครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครู ในสังกัด สพป.ชม.3 ทุกคนทราบด่วน..... 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[19/02/2557]
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูล ก.ค.ศ.16 นั้น ปรากฎว่าทางโรเงรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ 59 (วิชาที่สอน และ ช่วงชั้นที่สอน) ดังไฟล์ที่แนบ ดังนั้นขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว และจัดส่งให้กลุ่มบบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[12/02/2557]
เรียน โรงเรียนในสังกัด
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูล กคศ.16 นั้น ปรากฎโรงเรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ 59 (วิชาที่สอน และ ช่วงชั้นที่สอน) ดังไฟล์ที่แนบมานี้ ดังนั้นจึงขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว ให้เรียบร้อยและจัดส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 13 ก.พ.2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[12/02/2557]
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูลในการจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) นั้น ปรากฎว่าทางโรงเรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ 59 (วิชาที่สอนและช่วงชั้นที่สอน) ดังไฟล์แนบ ดังนั้นขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว และจัดส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[12/02/2557]
เรียน โรงเรียนในสังกัด
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูล กคศ.16 นั้น ปรากฎโรงเรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ 59 (วิชาที่สอน และ ช่วงชั้นที่สอน) ดังไฟล์ที่แนบมานี้ ดังนั้นจึงขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว ให้เรียบร้อยและจัดส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 13 ก.พ.2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[12/02/2557]
ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติมาขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) รายชื่อรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[05/02/2557]
ด้วย มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์การประชุมสัมนาเชิงวิชาการฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและข้าราชการครูในสังกัด จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[15/01/2557]
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Developing Trends in Education" สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[07/01/2557]
ด้วย สกสค.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[07/01/2557]
แจ้งปฏิทินการติดตามตรวจสอบและประเมินโดยเขตพื้นที่ ร.ร.ใน อ.ไชยปราการ 11 โรง เรียน ตามรายชื่อ ที่แนบ
ผู้ประสานงาน น.ส.พิสมัย อะโน / 08 - 0031 4622 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[03/01/2557]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 71 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71