เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ขอเชิญคณะกรรมการวิชาการของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดอำเภอฝางประชุม เข้าร่วมประชุมใน วันจันที่ ที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. - 11.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงเพชร โรงเรียบ้านเวียงฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[15/12/2557]
ด้วย สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานวันครู ปี 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันจันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงพลอน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[15/12/2557]
เรียน ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ชุดใหม่ ประจำปี 2558-2559

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอฝาง ชุดใหม่ ประจำปี 2558-2559 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม วันที่ 12/12/2557 ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายสุรเดช บริสุทธิ์ (หัวหน้าหน่วยบริการ อำเภอฝาง) เมื่อ :[11/12/2557]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอแม่อายทุกโรง

ด้วยทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานจัดงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ และเรื่องอื่นๆ ดังนั้น ทางสมาคมฯจึงขอเชิญท่านเข้าประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐ น. ณ.ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านคาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายบุญชม แสนทาโจ (นายกสมาคมครูอำเภอแม่อาย) เมื่อ :[08/12/2557]
เรื่อง รายงานโรงเรียนขนาดเล็ก

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน

ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนที่ใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียมรายงานดังนี้
1.โรงเรียนที่จัดชั้นเรียน 2 ห้องต่อครู 1 คน
2.โรงเรียนไม่มีระบบไฟฟ้า

ขอให้รายงานทาง e-mail kan_anan@hotmail.co.th เพื่อรายงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 (ขอให้แจ้งผ่าน e-mail นี้เท่านั้น)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[26/11/2557]
ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย จะจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ในอำเภอแม่อายทุกโรง โดยเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ มาพบปะและมอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับคณะครูและผู้บริหารในอำเภอแม่อายทุกคนได้รับทราบ มีกำหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้น ทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านทราบและขอให้ท่านแจ้งให้คณะครูในโรงเรียนของท่านทราบและเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายบุญชม แสนทาโจ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย) เมื่อ :[24/11/2557]
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโทสาขาวิชานวัตกรรหลักสุููตรและการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 โปรแกรม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[24/11/2557]
เรียน
- ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา/ ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอฝางทุกโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ประกาศสมาคมฯพร้อมรายละเอียดการแข่งขันกีฬาฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง จะได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะทำการแข่งขันกีฬา ๔ ประเภท คือ ฟุตบอล ๗ คน วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง แข่งขันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า , แม่สูน , แม่คะ , สันทราย , เวียง๑ , เวียง๒ , ม่อนปิ่นและโป่งน้ำร้อน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[21/11/2557]
การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 สนใจสั่งจองพร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร/โทรสาร 053-452021 ต่อ 62 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรกมลพรรณ มณีรัตน์พร เมื่อ :[21/11/2557]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอฝางทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายละเอียดเนื้อหาการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบแสดงความประสงค์เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. กำหนดการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[14/11/2557]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[14/11/2557]
เชิญคณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝาง ในวันที่ 12/11/2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[06/11/2557]
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ขอเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนในพื้นที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ ตั้งแต่วันที่ 27-31 ตุลาคม 2557  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[30/10/2557]
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง ขอแจ้งรายละเอียดการเก็บเงินสมาชิกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[27/10/2557]
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้ทุนการศึกษาบุตร สมาชิกประจำปี 2557 ตามรายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/10/2557]
ประชาสัมพันธ์
22 ตุลาคม 2557

เรื่อง หนังสือและคูมือสื่อการเรียนการสอน
เรียน ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์

ขอให้ท่านติดต่อรับหนังสือและคู่มือสื่อการเรียนการสอน เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในศูนย์ ของท่าน ในการนี้ขอให้ติดต่อรับที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[22/10/2557]
แจ้งสถานที่ การอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล เมื่อ :[21/10/2557]
ประชาสัมพันธ์
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับแผนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (200 วัน) เล่ม 2 OTPC โครงการแท็บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษาไทย ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เล่มสีเขียว)
ติดต่อรับแผนการสอน 200 วันดังกล่าว ได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[21/10/2557]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558 รายละเอียดตามแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรกมลพรรณ มณีรัตน์พร เมื่อ :[16/10/2557]
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เปิดระบบ IEP Online ให้โรงเรียนทำการแก้ไข และเพิ่มเติมได้แล้ว ทั้งนี้จะเปิดถึงวันที่ 10 พ.ย. ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้โรงเรียนดำเนินการแก้การกรอกรายชื่อผู้ปกครอง ให้กรอกรายชื่อเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนโรงเรียนไหนกรอกรายชื่อผู้ปกครองไม่เหมือนกันหรือมีสองรายชื่อ ให้แก้ไขโดยด่วน และตรวจสอบเอกสารตามแบบที่แนบมานี้ด้วย
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[14/10/2557]
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เปิดระบบ IEP Online ให้โรงเรียนทำการแก้ไข และเพิ่มเติมได้แล้ว ทั้งนี้จะเปิดถึงวันที่ 10 พ.ย. ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้โรงเรียนดำเนินการแก้การกรอกรายชื่อผู้ปกครอง ให้กรอกรายชื่อเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนโรงเรียนไหนกรอกรายชื่อผู้ปกครองไม่เหมือนกันหรือมีสองรายชื่อ ให้แก้ไขโดยด่วน และตรวจสอบเอกสารตามแบบที่แนบมานี้ด้วย
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[14/10/2557]
เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ หน่วยบริการอำเภอฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายสุรเดช บริสุทธิ์ (หัวหน้าหน่วยบริการ อำเภอฝาง) เมื่อ :[07/10/2557]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดการอบรมโปรแกรมStudent Junior ซึ่งใช้ในงานวัดผลประเมินผลของโรงเรียนเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ในระดับโรงเรียนประถมศึกษา โดยโรงเรียนต้องลงทะเบียนเสียค่าใช้จ่ายเอง ประมาณ 700 บาท 2 วัน ปลายเดือนตุลาคม วิทยากรจากศูนย์GPA สนใจติดต่อได้ที่กลุ่มนิเทศสพป. ชม 3 
ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[07/10/2557]
การจับสลากเรียงลำดับที่การแข่งขันที่ต้องแข่งขันที่มีลำดับในระดับภูมิภาคของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 ได้ลำดับที่ 32 ทุกกิจกรรม 
ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[07/10/2557]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 76 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76