เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
 
โรงเรียนที่ส่งคำขอกำหนดพื้นที่พิเศษในปี 2559
ขอให้ดำเนินการส่งคำขอภายในวันที่ 24 กรกฏาคม 2558
และกรอรกข้อมูลพิกัดโรงเรียนให้ครบถ้วน
ทั้งละติจูด และลองติจูด
 

หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์ICT เมื่อ :[23/07/2558]
 
- ขอเชิญประชุม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอฝาง

ด้วยทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง มีข้อราชการ/เรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้งเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ เมื่อ :[22/07/2558]
แจ้งเปลี่บยนวันอบรม "การจัดการเรียนการสอนเตรียมมือภัยพิบัติ"
จากเดิม วันที่ 25-26 ก.ค. 58
เปลี่ยนใหม่เป็น วันที่ 13 - 14 ส.ค.58
สถานที่เดิม คือ ห้องประชุมเวียงรัตน์ ร.ร.บ้านเวียงฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[22/07/2558]
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 1 อัตรา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[20/07/2558]
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 ก.ค.58 อบรม"การจัดการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ" ณ ห้องประชุมเวียงรัตน์ ร.ร.บ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[16/07/2558]
ด้วยทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือการดำเนินงานของสมาคม ตามวาระการประชุมที่แนบ ดังนั้น ทางสมาคมฯจึงขอเชิญท่านเข้าประชุมในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙๐๐ น. ณ.ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวง ๑ บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[16/07/2558]
ประชาสัมพันธ์ - ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ให้ติดต่อรับหนังสือการตรวจสอบประวัติ
ณ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ในวันและเวลาราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์ICT เมื่อ :[16/07/2558]
มาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลูกหนี้ของธนาคารออมสิน)
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินออกมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นหนี้กับธนาคารออมสิน รายละเอียดดังนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์ICT เมื่อ :[10/07/2558]
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมปฏิบัติการ "Think for Excellence"

ด้วยคณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดจัดโครงการอบรมปฏิบัติการ "Think for Excellence" ให้กับครูประจำการ สพป. และ สพม. เขตภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ทักษะการคิดของครู เพื่อศิษย์ในยุคศตวรรษที่ 21 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[09/07/2558]
แจ้งประกาศสถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ว่าได้มีประกาศสถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น เรื่อง ทรัพย์(ใบเสร็จรับเงิน) ของทางราชการสูญหาย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[09/07/2558]
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (หญิง) เข้ารับราชการ
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือน (หญิง) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[09/07/2558]
ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด(รายชื่อตามแนบ)เชิญเข้าร่วมการเสวนา “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา” ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[01/07/2558]
ขอความอนุเคราะห์ สมาชิกชมรมเครือข่ายครูดี ชำระค่าบำรุงชมรม เครือข่ายครูดีประจำปี 2558 นำส่งที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เมื่อ :[01/07/2558]
รับสมัครการแข่งวอลเลย์บอลชายหาด (OBEC Young Beach Volleyball 2015 inspired by ThaiPBS) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[30/06/2558]
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(แบบตอบรับ)
ขอให้สถานศึกษาในสังกัด ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ทาง E-mail : chiangmaiarea3@gmail.com เท่านั้น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[27/06/2558]
เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดร่วมประชุมสัมมนาและรับฟังนโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[26/06/2558]
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[25/06/2558]
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งข้อมูลความต้องการครูปี 58
1.บ้านหนองบัว
2.บ้านเมืองคอง
3.บ้านรินหลวง
4.บ้านห้วยต้นตอง
5.บ้านห้วยบง
ให้จัดส่งโดยด่วนภายในวันที่26 มิ.ย 58 นี้!!!!!!! ทางอีเมลล์ gi_gi777@hotmail.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง เมื่อ :[25/06/2558]
สมาคมพัฒนาครูไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาครูไทย กลุ่มจังหวัด จำนวน 7 อัตรา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thada.net 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/06/2558]
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.
*สมัครออนไลน์ www.finearts.cmu.ac.th 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/06/2558]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,300 บาท จำนวน 1 อัตรา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์ICT เมื่อ :[22/06/2558]
ด้วย มุูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย กำหนดจัดโครงการ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยไม่จำกัดสาขาวิชา ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 500,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[18/06/2558]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79