ชื่อสำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
Office of ChiangMai Educational Service Area,Region 3
ชื่อย่อ สพท.ชม.3
ที่อยู่ 359/7 ถนนเจ็ดยอด หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เว็บไซต์ http://www.cmarea3.go.th หรือ http://cmi3.obec.go.th/
อีเมล์ cmarea3@yahoo.com
หมายเลขโทรสาร 0 5345 1147
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน
0 5345 2021, 0 5345 2704
ลำดับ
สถานที่
เลขหมายภายใน
สายตรง
1
ผอ.สพท.ชม.3
22
0 5345 1298
2
รอง ผอ.สพท.ชม.3(นายวิฑูรย์ วังตาล)
23
0 5345 2005
3
รอง ผอ.สพท.ชม.3 (นายเอื้อ คุณาจันทร์)
25
-
4
รอง ผอ.สพท.ชม.3 (นายชัยณรงค์ วงษ์เทพ)
26
-
5
รอง ผอ.สพท.ชม.3 (นายเทวิน สร้อยเพชร)
40
-
6
รอง ผอ.สพท.ชม.3 (นายสมโภช ศรีชะนา)
28
-
7
รอง ผอ.สพท.ชม.3 (นายอภิรัฐ ศรีสุข)
24
0 5345 1489
8
รอง ผอ.สพท.ชม.3(นายพัฒนพงศ์ พวงทอง)
27
-
9
กลุ่มอำนวยการ
0,21,51
-
10
นายสายัณห์ จันทร์เส็ง (หัวหน้ากลุ่ม)
31
-
11
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (นางอารีรัตน์ ขุนนา)
49
-
12
กลุ่มบริหารงานบุคคล
33
0 5345 1696
13
นายอดุลย์ นิติสุทธิกา (หัวหน้ากลุ่ม)
43
-
14
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
52
0 53451 298 (FAX)
15
นางสาวอุทิศพร สามล้าน
52
-
16
กลุ่มนโยบายและแผน
38
0 5345 3088
17
นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ (หัวหน้ากลุ่ม)
44
-
18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
35
0 5345 2476 (FAX)
19
นางสาวปรารถนา โนนสินชัย (หัวหน้ากลุ่ม)
45
0 5345 2476 (FAX)
20
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
37
0 5345 1316 (FAX)
21
นายประสาน ท่าข้าม (หัวหน้ากลุ่ม)
47
-
22
หน่วยตรวจสอบภายใน
50
-
23
นายปฐวีกานต์ ทวีอภิรดีพัชร
50
0 5345 1489
24
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
36
-
25
นางอัมพร สาสัตย์ (หัวหน้ากลุ่ม)
46
-
26
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
32,40
0 5345 2005
27
งานการเงิน (นางนลินี กิติน่าน)
32
-
28
งานบัญชี (นางภัทราภรณ์ เตชะตา)
42
0 5345 2005
29
งานพัสดุ
30
-
30
ศูนย์ยานยนต์
28
-
31
ศูนย์ ICT (นายขวัญชัย ทองคำ)
41
0 5338 2396
32
หน้าห้อง ผอ. (นางณัฐพร ดอกแก้ว)
29
-